logo2016

Historie

CV de LeuteWanneer t.a.v. carnavalsvereniging “De Leute”een stukje geschiedenis geschreven moet worden, moeten we ons verplaatsen naar september 1953, ten huize van de bekende oud Eindhoven-voetballer Toontje Dillen aan de Floralaan.
Enkele leden van de kaartvereniging Tivoli waren daar bijeen, toen met het oog op de naderende 11 november en verder weg de carnavalsdagen van 1954 het plan werd geopperd in Tivoli iets te gaan doen tot stimulering van het carnavalsfeest. Enige initiatiefnemers waren o.a. de heren Verel, Reniers, Thijs, Sijffert, Prijden en de Kuster. Deze mensen zochten nog wat aanhang onder vrienden en bekenden, wat resulteerde in een oprichtingsvergadering op 24 oktober 1953, de uiteindelijke geboortedag van C. V. “De Leute”.

CV de LeuteDe naam “De Leute”werd afgeleid uit het feit dat in die jaren het drankgebruik tijdens de kaartavondjes e.d. nog overwegend uit koffie bestond, waarbij dikwijls termen als een goei bakske leut of ge zijt een echte koffieleut voorkwamen.Ook tijdens de oprichtingsvergadering zal wel een goei bakske leut gedronken zijn, want er werden meteen goeie besluiten genomen. De heer Verel werd gekozen tot eerste voorzitter en de heer Reniers werd de eerste secretaris. Aan een penningmeester of meerdere bestuursleden was blijkbaar geen behoefte want we hebben tot 1955 geen andere bestuursleden kunnen achterhalen.

 

tivoligebouwPiet Prijden werd op 11 november 1953 uitgeroepen tot de eerste prins van de Leute (Drost van Tivoli) en was dus ook in 1954 de man die de hoogste honneurs waarnam. Administratieve leden kende de vereniging eigenlijk nog niet.
De carnavalsfeesten werden georganiseerd in het toenmalige Tivoli buurthuis aan de Heezerweg (eigendom Philips).
De entreeprijs was een kwartje, Prins en Raad van Elf organiseerden maar wat aan elkaar, maar een ding was zeker, er kwamen al veel carnavalslustige en er werd enorm veel leut gemaakt.

 

Vanaf 1955 heeft de vereniging een volwaardig bestuur gehad t.w. de heren Fonteijn, voorzitter- Boogers, secretaris- Verhappen, penningmeester C. Verhoeven, lid. Dit bestuur heeft de vereniging tot en met 1962 geleid o.a. door het organiseren van het eerste buitengebeuren in Tivoli in 1955. Jo van Dun was de tweede prins van de Leute en trok in een Romeinse zegekar door Tivoli’s dreven.Bij gebrek aan paarden werd de kar getrokken door de Raad van Elf, en gelachen dat er werd.

 

2-Musis-SacrumDe belangstelling voor de binnen activiteiten werd der mate groot dat het buurthuisje al spoedig te klein begon te worden.
Het bestuur nam contact op met de leiding van Café Plaza (nu Musis Sacrum) aan de Leenderweg en vond daar bij Henny van Melis en zijn vrouw Anny een geweldig onthaal en medewerking. De Raad van Elf werd versterkt met een Vorst/President, waarvoor Noud Cox als eerste werd benoemd. In deze jaren werden ook intensieve contacten gelegd met meerdere carnavalsverenigingen uit stad, omgeving en o.a. het Limburgse Eijgelshoven.

 

In 1961 werd de eerste grootse zittingsavond georganiseerd, waaraan de plaatselijke pers veel aandacht besteedde.
Tijdens die eerste avond presenteerde de vereniging ook voor de eerste maal hun eigen Prinsengarde, de charmante dansmeisjes van de prins, die daarvoor speciaal waren opgeleid door Mevr. Gruijters. In latere jaren werden en worden deze meisjes betiteld met “de Bloemetjes van de Leute” een erenaam die zij altijd hoewel bij wisselende bezetting waar wisten te maken.

 

3-fecschild

 

In 1962 vond de oprichting plaats van de FEC (Federatie Eindhovense Carnavalsverenigingen).
Met “De Volders” waren “De Leute” de grootste promotors. Staande vlak voor carnaval 1962 werd de federatie officieel opgericht. Voorzitter Jan Kuhr, secretaresse Mej. Jeanne de Graaf, penningmeester Frans Frerker. Voor de eerste werkvergadering na de oprichting overleed Mej. Jeanne de Graaf.

  

Toon-Trienekens

 

 

Toon Trienekens van “De Leute” werd toen secretaris en is dit gebleven tot 1967. In feite is hij dus de eerste federatiesecretaris geweest.

 

 

4-Jan-kiggenKleine strubbelingen binnen de Leute leidden ertoe dat vanaf 1963 een totaal ander bestuur het roer overnam, de heer Fonteijn was nog voorzitter, terwijl de heren J. Verhoeven en P.v.d. Putten respectievelijk als secretaris en penningmeester fungeerden. In 1964 werd het bestuur aangevuld met de heren van Rijsbergen en de Haze, terwijl de heer Jan Kiggen tot voorzitter werd gekozen, welke functie hij onafgebroken heeft vervuld tot en met 1979, aldus gedurende 16 jaren.De heer Jac Fonteijn werd benoemd tot Erevoorzitter een titel die hem waarachtig toekwam, aangezien hij in moeilijke jaren vanaf 1955 tot en met 1963 “De Leute”door moeilijk vaarwater wist te leiden.
Bij uitoefening van zijn functie als machinist bij de N.S. kwam de heer Fonteijn bij een ernstig spoorwegongeval bij Heeze op tragische wijze om het leven. Veel van zijn Leutevrienden bewezen hem mede de laatste eer.


In 1964 beleefden “De Leute” voor de laatste maal hun carnavalsfeesten in Café Plaza, Henny van Melis was met zijn vrouw uit dit café vertrokken. Met de nieuwe caféhouder ontstonden nogal snel voor “De Leute” onoverkomelijke zaalproblemen, met als gevolg dat werd uitgezien naar een andere accommodatie, die gevonden werd in het Tivoli gebouw aan de St. Wirostraat.

5-Dansgarde-en-drost-1965Jan Kiggen werd hier in 1965 de eerste prins (Locomotivianus) als voorganger van een grote rij verdienstelijke prinsen die tot juni 1994 in dit voor carnaval zo bij uitstek geschikt gebouw hun scepter wisten te hanteren.In 1966 werden de officiële statuten en een huishoudelijk reglement opgesteld en werd hierop de Koninklijke goedkeuring verkregen. De groei van de vereniging bleef doorzetten wat consequenties had t.a.v. de accommodatie.
De door ons drie jaar gebruikte zaal in het Tivoli gebouw bleek veel te klein te worden, maar gelukkig konden wij met ingang van carnaval 1968 beschikken over het geheel verbouwde en nieuw ingerichte grote zaal (voorheen schouwburgzaal), waarmede voor de eerste jaren het accommodatieprobleem weer enigszins was opgelost. Met bestuursleiding en beheerder van het Tivoli gebouw is altijd de meest prettige samenwerking blijven bestaan.

6-Lies-Kiggenraad-beginInmiddels beschikten het bestuur en de Raad van Elf over eigen uniformen, deze werden in het verleden als gelegenheidskleding gehuurd. De uniformen van de prinsengarde werden op gepaste tijd vernieuwd. Deze werkzaamheden stonden als regel onder de bezielende leiding van Mevr. Lies Kiggen. Een en ander was aanleiding dat Mevr. Kiggen in 1968 door het bestuur werd voorgedragen tot benoeming van “Moeder van de Leute”.  Jaren later werd zij ook door de Federatie uitgeroepen tot Hofcoupeuse van het Lampegat voor het maken van de kleding van vele stadsprinsen in Eindhoven.

 

Vanaf 1967 werd gestart met de organisatie van onze grote kindermiddag voor de kinderen van onze eigen leden.
Deze feesten worden sindsdien ieder jaar gehouden op carnavalsmaandag in de middaguren. Het zeer grote aantal kinderen wat hier telken jaren aanwezig is, geeft ons de zekerheid dat er nog veel jong Leutebloed in opkomst is. Meerdere jaren organiseerde de vereniging avonden voor bejaarden en minder valide al of niet in samenwerking met andere Stratumse carnavalsverenigingen als “De Hobbelende Geiten” en “De Soppers”. Deze verenigingen organiseerden met “De Leute” en de Stichting Jeugdbelangen “Don Bosco” ook de jaarlijkse kinderoptocht in Stratums Tivoli op carnavalszondag.


gerstejanusBij het 11 jarig feest van de Federatie Carnavalsverenigingen viel “De Leute” de eer te beurt de Stadsprins 1972 aan carnaval vierend Eindhoven te presenteren. Stadsprins Gerstejanus (Jan Vromans) heeft zich door zijn presentatie en optreden een ereplaats verworven in de galerij van ex-Stadsprinsen van het Lampegat. Vanaf 1964 verzorgden “De Leute” ook een groot aantal jaren een carnavalszittingsavond voor de S.O. V. V.E. (Sport en Ontspanningsvereniging van de Nederlandse Spoorwegen).
Vele jaren heeft de vereniging op carnavalsdinsdag een bezoek gebracht aan de Hoofddirecties van de P.T.T. en N.S. in Eindhoven, dit was een traditie die ver geworteld was bij beide instanties en zeer werd gewaardeerd en waar telken jaren weer met plezier en vreugde naar werd uitgekeken.

 

8-22-jaarIn 1975 werd op grootse wijze het 22-jarig jubileum gevierd en tevens 11 jaar carnaval in het Wiro gebouw.
De receptie met een tijdsplanning van 13.00 tot 17.30 uur liep uit tot een manifestatie, onafgebroken stromen receptiegangers bleven af en aanlopen, het was een dag om nooit te vergeten. Na het 22-jarig feest namen enkele “oude getrouwen” uit de Raad van Elf afscheid.
Ook Toon Trienekens, vanaf 1960 lid van de kerngroep en van 1967 President, nam afscheid, op de dag van zijn Zilveren Huwelijksfeest 22 november 1975. Op grond van zijn verdienste voor de vereniging werd hij op voordracht van het bestuur benoemd tot Erelid, de eerste maal dat deze titel door de Vereniging werd gegeven.

 


9-bestuur-1980Jan Kiggen, die de toch al niet geringe taak van voorzitter uitoefende, kreeg er nog een tweede behoorlijke klus bij toen hij vanaf 1975 ook nog de functie van President van de Raad van Elf op zijn schouders kreeg. Deze dubbelfunctie heeft hij nog uitgeoefend tot zijn afscheid in 1979. Met een door de vereniging aangeboden receptie nam hij afscheid als voorzitter/president en werd voor zijn belangrijk aandeel in de groei en bloei van de vereniging op voordracht van het bestuur benoemd tot Erevoorzitter.

Beide ereleden zijn tot aan hun overlijden, niet meer in de geüniformeerde groep, achter de schermen altijd actiefwerkzaam gebleven. In het groot Eindhovens carnavalsgebeuren heeft de vereniging ook altijd een behoorlijke partij meegeblazen o.a. in de jaarlijkse carnavalsoptocht wist zij zich als regel goed te presenteren. Meerdere malen werden prijzen behaald tot zelfs de eerste prijs in de categorie grote wagens, toen zij met een zeer grote groep van heksen een hoogtepunt vormden in de grote Lampegatse optocht.

 

10-Dn-Beste-MenschVermeldenswaardig is ook nog dat op initiatief van de carnavalsvereniging “De Lichtstadnarren”sinds 1977 telken jaren iemand uit het Eindhovense carnavalsgebeuren wordt benoemd tot “D’n Beste Mensch van Eindhoven”, een titel die verleend wordt aan iemand die voor het carnaval bijzondere verdiensten heeft gehad.
Vanuit “De Leute” viel reeds tweemaal de eer toe dat deze titel mocht worden ontvangen.
In 1981 was het Jan Kiggen, die tot d’n beste Mensch werd gekozen, terwijl in 1984 die eer werd toebedeeld aan Toon Trienekens.
Wel een bewijs dat “De Leute” en haar leden in het grote carnavalsgebeuren ook een rol van betekenis hebben gespeeld.

 


De vereniging heeft tijdens haar festiviteiten altijd kunnen rekenen op de medewerking van goede en grote blaaskapellen, een eerste vereiste voor carnavalsmuziek. Alle kapellen uit die 50 jaren te vermelden is ondoenlijk. Slechts drie uitzonderingen willen wij maken nl. “De Erpeleters” uit Nuenen, “De Vennebloazers” uit Hapert en de “ Strijper Blaozers” uit Eindhoven, die veel jaren op excellente wijze bijdroegen tot de geweldige feesten die “De Leute” altijd heeft gekend.Sinds 1976 kan de vereniging ook beschikken over een eigen dweil- en reepkapel “Veullewait”, die op hun eigen manier meewerken aan z.g. reepmiddagen, recepties e.d. Inmiddels is er nog een tweede dweil- en reepkapel uit de Leutefamilie ontstaan “ Dubbel Trubbel”, die zich eveneens voor de vereniging op allerlei muzikale wijze verdienstelijk maakt.

 

11-33-jaarIn januari 1986 werd op grootse wijze het 33 jarige jubileum gevierd met een grandioze receptie en feestavond.
Alle 27 bestuursleden uit de loop der jaren vernoemen willen wij hier vermijden, slechts twee uitzonderingen mogen worden gemaakt nl. de heer Jo Schellekens, die vanaf 1968 tot en met 1986 onafgebroken bestuurder is geweest en de heer Tiny v.d. Graaf, die vanaf 1971, met slechts een jaar onderbreking, tot en met 1986 bestuurder is geweest. Bij hun afscheid in 1986 werden zij op voordracht van het bestuur benoemd tot Ereleden van de vereniging. De heer Ad Ullings, die sinds 1980 als voorzitter fungeerde, droeg zijn taak in 1990 over aan de heer Jack Weel, die door omstandigheden na een jaar de voorzittershamer moest overdragen. Sinds die tijd heeft de heer Mies van der Zanden deze taak op zich genomen.

 

12-brand13-brand30 Juni 1994 was een zwarte dag voor de vereniging. Het “Leutepaleis” (Wirogebouw) stond in brand.
Vele oude herinneringen en foto’s zijn door de brand verloren gegaan.
Vol goede moet werd op zoek gegaan naar een vervangend “Leutepaleis”.
Al snel werd door de heer de Kuster aangeboden om in zijn Contactcentrum “d’n Tref” de carnavalsactiviteiten op te pakken, waar we dankbaar gebruik van maakten. 

 

 

14-44-jaarIn november 1997 vierden we daar dan ook ons 44 jarig jubileum, tijdens het feestweekend voor leden, oud-leden en bestuursleden, kreeg de vereniging van een vriendenclub de foto’s van alle 44 prinsen, die het Leutevolk hebben geregeerd, aangeboden.
Plus nog 11 lijsten extra voor de volgende elf jaar.
Deze vriendenclub heeft zijn best gedaan om de druk bezochte jubileumreceptie in goede banen te leiden.Penningmeester Fried Aarts wordt in 1998 benoemd als erelid voor zijn 22 jaar trouwe dienst, en geeft te kennen dat hij het penningmeesterschap gaat overdragen, dit wordt in mei 1999 overgenomen door Wil v/d Berg.

 

15-boerenbruidspaar-2001Met Carnaval 1999 gaan we weer terug naar ons oude nest, het nieuwe Wirozalencentrum.
Het is even wennen, maar al gauw is het weer ons vertrouwde “Leutepaleis”. In 2001 valt de Leute de eer om het Boerenbruidspaar te leveren voor ‘t Lampegats boerenvolk. (Geert en Thérèse Trienekens), en wordt bij het gezamenlijk halfvastenbal van de Kletsmeiers Mevr. Lies Kiggen benoemd tot Goei Vrouwke van ‘t Lampegat.
Daar het Slaatjesbal een activiteit vanuit de FEC, vanaf 2002 plaats vindt in het Wirozalencentrum, luisteren wij vanaf die tijd dit bal met onze aanwezigheid op. Dit is voor eenieder elk jaar weer een heel aparte ervaring om deze avond met deze minder valide mensen op hun manier carnaval te beleven

 16-boerenbruidspaar-2001

 

In 2003 geeft voorzitter Mies van de Zanden te kennen actief te willen stoppen na een bestuursloopbaan van ruim 25 jaar.
Op de jaarvergadering draagt hij de bestuurshamer over aan Wil v.d. Berg en wordt hij voor zijn jaren lange verdienste benoemd tot erelid van de Leute.

 

23 Dn Tref


Helaas zijn wij genoodzaakt om in 2004 een week voor carnaval, door verschillen van mening met de uitbater van het Wirozalencentrum, uit te zien naar een nieuwe locatie voor het vieren van het carnavalsfeest.

Echter zoals vele jaren geleden ook al na de brand, kunnen we ook nu weer terecht in Contactcentrum d’n Tref. We zijn de uitbater en zijn echtgenote, het personeel en het bestuur nog steeds zeer erkentelijk dat zij ons toen op zón korte termijn de mogelijkheid hebben geboden toch carnaval te kunnen vieren.

 

 

17-a-Carin-vd-Zanden-2004Het moet ook worden gezegd dat de eenheid binnen de Leutefamilie ook nu maar weer eens werd bewezen, want iedereen binnen de club heeft zich in die periode uitermate ingezet om alles geslaagd te laten verlopen. Na al deze plotselinge inspanningen kunnen we dat jaar spreken, ook door de steun van onze leden, van een fantastisch carnaval. Tijdens dit carnaval werd Carin v.d. Zanden, door de FEC ook nog geëerd met een ridderonderscheiding voor haar niet aflatende inzet voor de dansgardes en dat al 25 jaar.
Haar Bloemen van de Leute hebben dit jaar eind januari ook weer een keer meegedaan met het Lampegats Dansmarietjes Toernooi en daar de eerste plaats behaald. Zij was de vierde persoon van de Leute die deze eer te beurt viel.

 

Haar voorgangers waren in 1998 de heren F. Aarts en G. Trienekens en in 2002 de heer M. v.d. Zanden, voor hun 22 jaar lange inzet voor de vereniging.  Ook na haar zijn er bij de Leute nog personen Ridder van de FEC geworden, ook weer voor hun 22 jaar lange inzet voor de vereniging.
Het betreft hier de heren J. Weekers, G. Janssen en W. v.d. Tillaart in resp. 2006, 2007 en 2008.
Mevr. C. v. Turnhout viel ook in 2008 nog deze eer te beurt voor haar inzet voor de vereniging gedurende zeker 40 jaar.
Wij als vereniging worden tijdens het gezamenlijke Halfvastenbal beloond voor onze niet aflatende inzet, ondanks eventuele tegenslagen, en worden uitgeroepen tot meest enthousiaste vereniging van het Lampegat in 2004. In 2004 hebben we er ook weer een erelid bij gekregen en wel Geert Trienekens.

18-Friedie-Aarts18-Geert-Trienekens18-Mies-vd-Zanden18-Corry-van-Turnhout18-Joop-Wekers18 Ger Janssen18-Wil-vd-Tillaart

 


19 Stadsprins Geertkus-2005Tijdens het Federatiebal 2005 stijgt de spanning tegen de tijd dat de Stadsprins bekend gemaakt gaat worden en zien we steeds meer voor de Leute zeer bekende personen verdwijnen en dan op het moment suprême staat daar dan de Stadsprins van het Lampegat over 2005.
Het is de voor de Leute wel heel bekende Geert de Brouwer, met in zijn gevolg zijn zwager en schoonzus Rene en Kitty Kusters, zijn dochter Chantal, en de vaste dj van de Leute en zoon van onze oud voorzitter Roy v.d. Zanden.
Na exact 33 jaar heeft de Leute weer een Stadsprins (Geertikus).

Zo aan de vooravond van het 55-jarig jubileum, een mijlpaal in het Lampegat, komen we er niet onderuit om ook de afgelopen jaren van de vereniging te belichten. Het moet gezegd dat in de jaren daar weer voor, al een offensief is gestart om het imago naar buiten toe op te krikken, en het moet gezegd dat dit door de inzet van eenieder ook zeker gelukt is. Ook binnen de Federatie Eindhovens Carnaval is men er weer van overtuigd dat C.V. “de Leute”een vereniging is waar rekening mee gehouden kan en mag worden.

Buiten het carnavalsgebeuren zijn de Leute ook al enkele jaren actief bij diverse activiteiten binnen Eindhoven, zoals o.a. Kampioenschappen PSV, Concours Hippique Eindhoven en de Specials Concerten in de van Doorne Kiosk. Om binnen de harde carnavalswereld te overleven kan men niet op zijn lauweren rusten, maar zal men alert moeten blijven, wat bij C.V.”de Leute” heeft geresulteerd in enkele nieuwe initiatieven.


2021Te beginnen met een Artiestenbal, waarop diverse Brabantse Tonproaters, Bandparodisten, enz. voor het voetlicht treden, waarbij het niet altijd meevalt om een gedegen programma in elkaar te zetten. Ook het door de Leute opgezette Carnavalesk Dartoernooi is uitgegroeid tot een gezellig evenement, maar is nog altijd voor verbetering vatbaar, waarbij we moeten denken aan nog meer deelname van onze collega verenigingen uit het Lampegat.Het laatste initiatief is het Festival der Prinsen, wat ondanks de geringe deelname bij de eerste versie, wel een zeer geslaagde en super gezellige activiteit is, die ook door de FEC wordt gedragen en die in samenwerking met hen verder uitgebouwd zal worden.

 

22 Jan de KusterHelaas zijn er ook mindere dingen en hebben we in 2007 een persoon die in de geschiedenis van de Leute belangrijk is geweest, Dhr. Jan de Kuster, uit ons midden verloren. We komen dan bij een onderwerp wat zeker ook Jan na aan het hart zou zijn gegaan, de perikelen rond onze residentie Contactcentrum d’n Tref.
Ondanks de inzet van diverse personen is er nog steeds geen duidelijkheid over de toekomst van d’n Tref, daar ook de laatste berichten m.b.t. een noodvoorziening tot het nieuwe centrum aan de Heezerweg klaar is, al weer op losse schroeven lijken te staan.

 

Maar zoals altijd blijven wij als Leute het positief inzien en gaan we het Carnaval in ons jubileumjaar gewoon in d’n Tref vieren.
Hiervoor zullen de heren van de Raad van Elf en Bestuur en hun partners zelfs in het nieuw worden gestoken.
De vereniging heeft zijn Ups en Downs gekend.
De wetenschap dat uit het eerste gesprek ten huize van Toontje Dillen een van de grootste op dit moment actieve carnavalsvereniging van Eindhoven is voortgekomen, stemt allen die thans nog nauw bij “De Leute” zijn betrokken tot blijdschap.

 

24 Leutekop in vlag

 

In deze beknopte geschiedenisbeschrijving zijn met opzet weinig namen genoemd.
Er zijn verdienstelijke medewerkers geweest. Er zijn zeer verdienstelijke medewerkers geweest.
Er zijn schier onvervangbare medewerkers geweest.
In de oorspronkelijke bedoeling van de initiatiefnemers, goed geleid carnaval te brengen in Stratums Tivoli zijn zij allen geslaagd.

CV. De Leute.